OBEC LAŽIŠTĚ
Lažiště

O škole

Zřizovatel: obec Lažiště

Mateřská škola Lažiště je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou poskytuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 (7) let. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z přírodního materiálu a z vlastních výrobků.

Provozní doba

6:00 – 16:00 hod

Kontakt

Telefon: +420 725 067 886

E-mail: ms.laziste@seznam.cz

Adresa

Mateřská škola

příspěvková organizace

Lažiště 93, 384 32 

okr.Prachatice

IČO: 70996385

Statutární zástupce

Korytarová Jana

Údaje o pracovnících školy 

 

(Školní rok 2023/2024)

Korytarová Jana - ředitelka

Burianová Blanka - učitelka

Pěstová Tereza - učitelka překryv + školnice

Šanderová Věra - vedoucí školní jídelny, kuchařka

 

(Školní rok 2022/2023)

Korytarová Jana - ředitelka

Burianová Blanka - učitelka

Pěstová Tereza - učitelka překryv

Pavelková Pavla - školnice

Šanderová Věra - vedoucí školní jídelny, kuchařka

(Školní rok 2021/2022)

Korytarová Jana - ředitelka

Tomková Jaroslava - učitelka

Šanderová Věra - vedoucí školní jídelny, kuchařka

Pavelková  Pavla - školnice

                              - učitelka, překryv přímé pedagogické činnosti

K 1.9.2021 bylo přijato 6 nových dětí, 1 dítě nenastoupí.

Počty dětí v MŠ Laziště

2019/2020

 • Celkový počet dětí - 25
 • Předškoláci - 8

2020/2021

 • Celkový počet dětí - 20 +1 individuální vzdělávání IV 
 • Předškoláci -  6 + 1(IV)

2021/2022

 • Celkový počet dětí - 21+ 1 individuální vzdělávání IV 
 • Předškoláci - 10 + 1(IV) 

2022/2023

 • Celkový počet dětí - 16
 • Předškoláci - 6

2023/2024

 • Celkový počet dětí - 16
 • Předškláci - 5

 

Zaměření vzdělávacího procesu

Výchovně vzdělávací proces v naší mateřské škole je zaměřen na rozvíjení schopností dětí a rozvoj jejich osobnosti.

V letošním školním roce je  ŠVP „ TADY JE KRAKONOŠOVO“ na období 2019 – 2023.  Individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje.Děti mají během dne dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti, pro rozvoj své osobnosti,svého“já“.

Třída i v tomto školním roce zůstává heterogenní, tj. třída smíšená pro děti ve věku od 3 do 6 let/do 7 let při odkladu školní docházky/. Děti mají příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, dramatickými hrami, prací se dřevem, papírem, pískem a vodou, pozorováním,vařením, pokusy a objevy. Učitelky budou pracovat s dětmi na základě tématických plánů, jejichž obsah bude pro děti přitažlivý, budou zařazována témata podle zájmu dětí,bude se hovořit o problémech, které se vyskytnou .

Mateřská škola je vybavena výtvarnými pomůckami, které naši práci s dětmi oživí, zefektivní přípravu předškoláků pro vstup do základní školy,budou rozvíjet dětskou tvořivost.Děti se budou vzdělávat zábavnou a aktivní formou,činnostmi zaměřenými na nácvik smyslové a prostorové orientace,rozlišování tvarů a barev.

V celoročním ŠVP, zvaném „Tady je Krakonošovo“, se zaměříme na cíl školního vzdělávacího programu, který umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. ŠVP vychází z podmínek obce a mateřské školy a využívá všech přírodních zajímavostí, které tato lokalita poskytuje.

Jednotlivé integrované bloky nebudou pevně časově ohraničeny, jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole, budou dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem a vycházely z přirozeného života kolem nás. Integrované bloky budou obsahovat okruhy poznatků vycházejících ze života kolem nás, které učitelka dále konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a rozpracováním do třídního programu v podobě podtémat. Integrovaný blok konkretizovaný učitelkou v třídním programu si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV.Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemusí. Nabízí však jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat.Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jeho vytváření.

Naše vzdělávací cíle a záměry

 1. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 2. Rozvíjení dítěte a jeho učení
 3. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
 4. Naučit děti základním poznatkům všech výchovných a vzdělávacích složek RVP
 5. Naučit vzájemnému respektování, ohleduplnosti, kamarádství
 6. Naučit samostatnosti a zodpovědnosti
 7. Naučit správnému vztahu k přírodě, ostatním lidem i k sobě
 8. Vážit si hodnot, které nás obklopují
 9. Rozvíjet spolupráci s rodiči
 10. Probouzet chuť poznávat, tvořit a učit se 

Cíle a záměry mateřské školy

Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby 

v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Chceme zajistit dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku, dětem matek na mateřské a rodičovské dovolené, dětem nezaměstnaných matek, přednostně dětem v posledním roce před nástupem školní docházky a dětem, které v daném školním roce dosáhnou 4 let věku.

Chceme zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních znalostí a dovedností, podporovat další vzdělávání v této oblasti.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakty

Obec Lažiště
Lažiště 24
384 32 Lažiště
IČ: 00250520
DIČ: CZ00250520
ID datové schránky: 8j7b7p4

Jan Pěsta - starosta
606 611 912
starosta@laziste.cz

Karel Vávra - místostarosta
728 866 505
mistostarosta@laziste.cz

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na